Search

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε Οργανωνμένο Ταξίδι

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2015/2302
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης των οργανωμένων ταξιδιών του DROMEAS TRAVEL, που συμφωνούν με το Π.Δ. 7/2018, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από τον ΗΑΤΤΑ για τα μέλη του. Σημειώνουμε, ότι στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιμοκατάλογο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ):
Η Εταιρεία μας «ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο ‘DROMEAS TRAVEL’, με έδρα την Θεσσαλονίκη, Μεσολογγίου 2, με αριθμό ΜΗΤΕ 0933Ε60000183101, στο εξής θα καλείται «Τουριστικό Γραφείο» και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση ή την διάθεση προς πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

ΓΕΝΙΚΑ:
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους πελάτες. Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής που περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, την υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη (τουριστικό γραφείο και πελάτης).
Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του ταξιδιώτη/εκδρομέα, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το γραφείο μας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για την δήλωση των οποίων φέρετε εσείς την αποκλειστική ευθύνη.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ–ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ:
Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας εάν είσαστε άνω των 18 ετών ή συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και με την ισχύουσα κάθε φορά τιμή και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στο γραφείο μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω της ιστοσελίδας μας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: α) της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής (30%) ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους.
Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν του ζητηθεί.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ:

Η συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι, στο εξής «Ταξίδι» προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του τουριστικού γραφείου μας και του «πελάτη» ταξιδιώτη/εκδρομέα, η οποία καλύπτει και την οικογένεια ή την ομάδα που εκπροσωπεί και καλύπτει οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνει υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται στην Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του πελάτη (κράτηση μέσω τηλεφώνου, email κ.α.) θα παραλάβει την Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν η εγγραφή του πελάτη πραγματοποιηθεί μέσω συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου/πωλητή η σύμβαση υπογράφεται από τον πωλητή και πελάτη/ταξιδιώτη, έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως της υπογραφής του τουριστικού γραφείου.     

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.:

Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa κλπ.). Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το €/Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων).

Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον πελάτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό για τους παραπάνω λόγους, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης ή ανώτερης αξίας. Αν το ταξίδι που θα του προσφερθεί είναι κατώτερης αξίας, θα του επιστραφεί η διαφορά. Υποχρέωση του πελάτη είναι να γνωστοποιήσει στο τουριστικό γραφείο εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, το τουριστικό γραφείο είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στη συνέχεια.

Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι παιδικές χρεώσεις (για ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση. Στα charter (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαμείνετε σε τρίκλινο δωμάτιο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτομο στα τρίκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση. Οι ακριβείς διαφοροποιήσεις των τιμών, πάντως, αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που βρίσκεται σε ισχύ.

Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση είναι: σε 3* Ξενοδοχείο 3.00 €, σε 4* Ξενοδοχείο 7.00€ και σε 5* Ξενοδοχείο 10.00 € και βάση του σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ–ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες/ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, προς την παροχή των υπηρεσιών, και των συνεργατών τους, καθώς και έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) και τύπου μεταφορικού μέσου (τύπο αεροσκάφους ή λεωφορείου), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας.

Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι πελάτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο. Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου δεσμεύουν απευθείας την αεροπορική εταιρία απέναντι στον πελάτη. Το τουριστικό γραφείο έχει απλά διαμεσολαβητικό ρόλο. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε ναυλωμένες πτήσεις charter), ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929. Ενδεικτικά απλώς αναφέρουμε ότι σε περίπτωση ύπαρξης καθυστέρησης στην αναχώρηση της πτήσης, μέχρι το χρονικό διάστημα των 8 ωρών, η αεροπορική εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί στον πελάτη. Από 2 έως 4 ώρες είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα αναψυκτικό. Από 4 έως 8 ώρες είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα γεύμα αξίας μέχρι 10 ευρώ. Από 8 ώρες καθυστέρηση και άνω, είναι υποχρεωμένη να προσφέρει  κατάλυμα σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψόμετρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει όμως κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες. Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρηση του πελάτη για το ταξίδι, το τουριστικό γραφείο αδυνατεί, για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, να παράσχει σημαντικό τμήμα των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, οφείλει να προβεί στους κατάλληλους διακανονισμούς  που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του ταξιδιού. Εάν αυτοί οι διακανονισμοί δεν είναι εφικτοί, το τουριστικό γραφείο έχει την ευθύνη να επιστρέψει τον πελάτη στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιαδήποτε άλλο σημείο επιστροφής είχε συμφωνηθεί.

Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή ελλείψει αυτού στο τουριστικό γραφείο), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι ο πελάτης θα πρέπει να υποβάλει εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του τουριστικού γραφείου ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, η αποζημίωση στον πελάτη δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15 % της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων.

Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή – από πλευράς κόστους – η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερώνεται ο πελάτης από τη σύμβαση. Γενικά για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 25 (εικοσιπέντε) συμμετεχόντων (μη περιλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12ετών). Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το τουριστικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών  ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (τουριστικού γραφείου / πελάτη), και πραγματοποιούνται μόνο εάν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το τουριστικό γραφείο δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτό.

Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και αντίστροφα χωρίς καμία παράληψη. Σε πολλές περιπτώσεις όμως λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων ή αστάθμητων παραγόντων, καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά την διάρκεια της. Πριν την αναχώρηση το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στον έντυπο κατάλογο ή στην ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης έχει τις εξής επιλογές: α) Να δεχθεί την αλλαγή, β) Να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα  που έχει καταβάλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή όπως τελικά διαμορφώνεται μη ενδιαφέρουσα γι’ αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός από τους περισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν  αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδη (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης ή ματαίωση της, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της ιδίας κατηγορίας κ.α.) γ) Να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του τουριστικού γραφείου με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντας επιπλέον την διαφορά τιμής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες παρέχεται και η περίπτωση β. Εφόσον ο πελάτης προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει το τουριστικό γραφείο πριν την αναχώρηση, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ–ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή των ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Η καθυστέρηση και ασυνέπεια  του πελάτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Οι πελάτες είναι επίσης υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και την συμπεριφορά τους.

Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια ο πελάτης θα πρέπει να βρίσκεται δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις με την αεροπορική εταιρία και να βεβαιώνεται από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση και ποια ώρα. Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα – κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα – στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μέσων μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή του με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τον πελάτη, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει οργανωτικά σε αυτό.

Σε περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας του.

Πριν την αναχώρηση από το ξενοδοχείο ή το κατάλυμα, ο πελάτης να μεριμνά έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα, ποτά κλπ.). Σε ορισμένα ξενοδοχεία ζητείται προκαταβολή σε ΕΥΡΩ (η οποία επιστρέφεται) ή αριθμός πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτηση του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα  απέναντι στο τουριστικό γραφείο για την καταβολή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) και η κράτηση νέας θέσης. Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση  νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στον παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης.

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για την μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.   

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* = Α’ κατηγορία, 5* = LUX κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ξενοδοχεία της ιδίας κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου είναι να εξασφαλίσει ότι το κάθε ξενοδοχείο είναι, βάση της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργαζόμαστε διαθέτουν την νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται. Το τουριστικό γραφείο έχει τη δυνατότητα χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του πελάτη να αλλάξει το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της ιδίας κατηγορίας.      

Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Προς εξυπηρέτηση των πελατών, ορισμένα ξενοδοχεία τοποθετούν και τέταρτο κρεβάτι, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αρκετά περιορισμένος.

Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00–16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00–12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, το τουριστικό γραφείο θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, θα πρέπει να καταβάλει την σχετική επιβάρυνση. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του πελάτη, και εφ’ όσον  αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το τουριστικό γραφείο, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής χωρίς να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο.

Στα πλοία, γενικά, οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με παράθυρο ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (lux, superior κλπ.) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο νέου τύπου που να είναι σε ισχύ. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Ο πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση και την φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήρια, βίζες, πιστοποιητικά κ.λπ.) που απαιτούνται προκειμένου να συμμετέχει σε μια εκδρομή.

Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των πελατών να λήγει τουλάχιστον 3–12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης τους σε αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, παρέχεται μόνο από τις αρμόδιες αρχές και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ο εκδρομέας. Το τουριστικό γραφείο παρέχει βοήθεια στην σχετική διαδικασία αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης.

Ειδικά ο πελάτης/ταξιδιώτης, που είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως εγγράφως το τουριστικό γραφείο. Επίσης, θα πρέπει να απευθύνεται ο ίδιος στις προξενικές αρχές της χώρας του, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθεί, προκειμένου να ελέγχει εάν χρειάζεται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθει ή στις οποίες θα ταξιδέψει, καθώς και για την επανείσοδο του στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησε. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων του πελάτη δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε πελάτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Προσοχή: α) Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό του πελάτη, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ. οι πελάτες, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους και να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο, καθώς και να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους μεταφορείς και άλλους παρόχους υπηρεσιών, ότι μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, με υπεύθυνη δήλωσή τους. β) Επίσης, πολλές από τις δραστηριότητες κάθε είδους, που περιλαμβάνονται στα ταξίδια μας (π.χ. υπαίθριες δραστηριότητες) μπορεί να απαιτούν καλή υγεία και φυσική κατάσταση από την πλευρά των πελατών για την πραγματοποίηση τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πελάτες θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ότι είναι σε θέση ν’ ασχοληθούν ακίνδυνα με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο στο εξωτερικό, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δυο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το τουριστικό γραφείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στην χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει την είσοδο τους εντός της πτήσης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

Το τουριστικό γραφείο, ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο,  έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα και με το Π.Δ. 7/2018 για κάθε πρόγραμμά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την επιστροφή χρημάτων και τον επαναπατρισμό των πελατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης.

Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αναγράφεται στην σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου που υπογράφεται μεταξύ του τουριστικού γραφείου και του πελάτη. Το συμβόλαιο έχει συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ μέσω της ΑΝΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας προτείνει ανεπιφύλακτα.

Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας», η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Το τουριστικό γραφείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει μια εκδρομή πριν την αναχώρηση, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό των χρημάτων που έχει καταβάλει, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης από μέρους του. Εάν κατά την διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.α.) η ευθύνη του τουριστικού γραφείου περιορίζεται στον επαναπατρισμό του πελάτη με τον πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.

Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή το τουριστικό γραφείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον πελάτη 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Εάν ο πελάτης έχει δηλώσει συμμετοχή μέσω συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου/πωλητή, η παραπάνω ενημέρωση θα γίνεται προς τον πωλητή ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του πελάτη.      

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του πελάτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το τουριστικό γραφείο και ισχύουν από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής τους. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της σε άλλο άτομο, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:

Μέχρι 21 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50 € κατ’ άτομο για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα

Από 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατείται κατ’ άτομο το 40% της αξίας της εκδρομής

Από 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατείται κατ’ άτομο το 60% της αξίας της εκδρομής

Λιγότερο από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατείται κατ’ άτομο το 100%  της αξίας της εκδρομής

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους πελάτες ή όχι.

Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που οφείλει δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο δωμάτιο.

Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρόγραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού.

Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή-κρουαζιέρα. 

Για ατομικά/μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.

Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζονται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά. Στην περίπτωση των Low Cost Αεροπορικών Εταιρειών οι αεροπορικές κρατήσεις είναι μη επιστρέψιμες στο σύνολο τους.     

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ:

Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο Κανονισμός της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Το τουριστικό γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 15-20 κιλά, στην οικονομική θέση, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον πελάτη και πληρώνονται επί τόπου, εφόσον δύναται η δυνατότητα να φορτωθούν στο αεροσκάφος. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 γραμμαρίων (οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα λίτρο), σε διαφανή θήκη 20×20 εκατοστών. Στην περίπτωση των Low Cost Αεροπορικών εταιρειών δεν περιλαμβάνονται αποσκευές ή χειραποσκευές εντός καμπίνας, οι οποίες μπορούν να προστεθούν με το ανάλογο κόστος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Το τουριστικό γραφείο και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Εάν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

Με την υπογραφή των Γενικών Όρων Συμμετοχής, ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι συμφωνώ, συναινώ και παρέχω την ρητή μου συγκατάθεση για την συλλογή και τήρηση σε αρχείο, καθώς και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην καταρτισθείσα σύμβαση. Γνωρίζω δε το δικαίωμα μου πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης μου ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία. Τα αναφερόμενα στη σύμβαση Προσωπικά Δεδομένα θα μπορούν να διαβιβαστούν, μόνο εάν είναι απαραίτητο, για νόμιμους σκοπούς στις αρμόδιες αρχές.     

Μετάβαση στο περιεχόμενο